• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звернення громадян

Порядок

роботи із зверненнями громадян

у Свеській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру приймання, попереднього опрацювання, реєстрації, розгляду звернень громадян, здійснення контролю за результатами розгляду звернень громадян та дотриманням строків їх розгляду, ведення діловодства за зверненнями громадян у Свеській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1.

1.2. Порядок розроблено відповідно Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 209/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

ІІ. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень

2.1. До розгляду закладом освіти приймаються пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги громадян, викладені в письмовій формі та (або) надіслані з використанням мережі Інтернет.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

У разі надіслання звернення громадянином на адресу закладу освіти, оформленого без дотримання вищезазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

2.2. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

2.3. Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли на адресу закладу освіти приймаються директором та реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв та скарг.

Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою.

У разі надходження пропозиції, скарги або заяви у неробочий день та час, реєструються директором наступного після нього робочого дня.

2.4. На вимогу громадянина, який подав звернення до закладу, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп закладу, дата надходження та вхідний номер звернення. Така копія повертається громадянинові.

2.5. Директор закладу знайомиться зі змістом звернення, визначає виконавця (виконавців), до компетенції якого відноситься вирішення зазначених у зверненні питань.

2.6. Термін розгляду звернення установлюється директором відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, директор закладу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

2.7. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають листи:

про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

у резолюції яких вказано конкретні завдання та терміни виконання.

Рішення про зняття з контролю звернення громадян приймає директор закладу.

ІІІ. Порядок роботи з електронними зверненнями

3.1. Електронне звернення приймається на електронну адресу svesashckola.1@ukr.net або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на сторінці закладу на офіційному веб-сайті закладу.

3.2. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

3.3. У разі надсилання електронної форми звернення на електронну адресу закладу громадянином зазначається своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, електронна поштова адреса (відомості про інші засоби зв’язку із заявником), викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дата подання звернення. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

3.4. У разі коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявник має можливість звернутися з усним або письмовим зверненням.

IV.Порядок організації і проведення особистого прийому громадян у закладі освіти

4.1. Особистий прийом громадян здійснюється директором згідно із затвердженим графіком.

4.2. На час відсутності директора особистий прийом громадян проводить заступник директора з навчально-виховної роботи.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою закладу він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом.

4.3. Інформація про порядок особистого прийому громадян і графік прийому розміщуються на сторінці закладу на офіційному веб-сайті закладу та приміщенні закладу.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені відповідно до чинного законодавства, та особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

4.4. Попередній запис громадян на особистий прийом до директора закладу проводиться за телефоном 6-20-82.

Попередній запис громадян на особистий прийом завершується за три дні до передбаченої графіком дати особистого прийому.

4.5. Особистий прийом та контроль розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, а також учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та членів їх сімей, забезпечується першочергово.

4.6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів виконавчої влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином.

З метою підтримки оперативного зв’язку з громадянами, які виявили бажання записатися або записані на особистий прийом, своєчасного доведення до них необхідної інформації, за згодою цієї особи, може бути з’ясовано їх контактні номери телефонів. Не допускається з’ясування про особу громадянина відомостей, що не стосуються його звернення.

4.7. Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося, проводиться у разі, коли питання порушене у зверненні, не вирішено по суті.

У разі повторного звернення вивчаються архівні документи з порушеного питання, з’ясовуються причини, що призвели до нього, за необхідності надаються детальні роз’яснення та можлива допомога.

4.8. У разі неможливості вирішити порушене заявником питання безпосередньо під час особистого прийому, його звернення розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень з обов’язковим повідомленням заявника про результати розгляду звернення.

4.9. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами).

Заходи

щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права громадян на звернення

1. Забезпечення розгляду на нарадах при директорі закладу питань додержання чинного законодавства щодо реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, підбиття підсумків роботи зі зверненнями громадян та підвищення ефективності цієї роботи.

Директор Л.М. Ступак

Щокварталу

2. Забезпечення об’єктивного розгляду звернень громадян, задоволення законних вимог заявників, поновлення порушених конституційних прав. Недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Проведення роботи з усунення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих рішень.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

3. Створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомлювати з матеріалами за результатами перевірок відповідних звернень.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

4. Розроблення і затвердження графіку проведення особистого прийому громадян директором закладу, забезпечення контролю за дотриманням затвердженого графіку.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

5. Забезпечення узяття під особистий контроль директором закладу розгляду звернень і першочергового особистого прийому Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня".

Директор Л.М. Ступак

Постійно

6. Вжиття заходів для приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються особи з інвалідністю, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, особи, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових дій та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

7. Визначення і усунення причин, що спричиняють повторні та колективні звернення громадян, вжиття заходів щодо забезпечення запобігання безпідставним відмовам в задоволенні законних вимог заявників, проявам упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

Вжиття заходів щодо поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

8. Забезпечення прийому електронних звернень громадян через офіційну електронну пошту, визначену для роботи з електронними зверненнями громадян. Забезпечення реєстрації, опрацювання таких звернень відповідно до вимог законодавства.

Директор Л.М. Ступак

Постійно

9. Забезпечення оприлюднення на офіційних веб-сайтах узагальнених матеріалів про організацію роботи зі зверненнями громадян, інформації щодо подання і розгляд електронних звернень громадян, графіків особистих прийомів громадян, роз’яснень з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях тощо.

Директор Л. М. Ступак

Щорічно

Довідка

про стан роботи зі зверненнями громадян у 2023 році

Протягом 2023 року адміністрацією школи забезпечено виконання вимог передбачених Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування", інших нормативних документів.

Директором закладу, Ступак Любов'ю Миколаївною, щопонеділка проводиться особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіку. Порушення порядку особистого прийому громадян, термінів розгляду звернень громадян відсутні.

У 2023 році на особистому прийомі до директора звернулося 4 громадян, на яких порушено 5 питань. За результатами розгляду вирішено позитивно – 2.

Питання, з якими зверталися громадяни, стосувалися проходження практики у закладі освіти, про прийняття на роботу, про зміну імені в документах про закінчення базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти, про поновлення документу про закінчення базової середньої освіти.

Звернень від Героїв Радянського Союзу, Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій у зоні АТО, учасників бойових дій на території України у 2023 році до закладу не надходило.

Усі звернення громадян ретельно опрацьовані. Питання розглянуті в повному обсязі. Фактів формального розгляду звернень не зафіксовано.

Дні прийому громадян директором школи - понеділок з 9:00 до 16:00

Урядова гаряча лінія 15-45

Гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги 0800-213-103

Гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 0800-501-720

Гаряча лінія з питань порушень при наданні субсидій, соціальної допомоги та соціальних послуг Міністерства соціальної політики 0800-502-757

Гаряча лінія Державної служби зайнятості 0800-509-966

Гаряча лінія Пенсійного фонду України 0800-503-753

Гаряча лінія Міністерства охорони здоровя 0800-801-333

Контакт-центр для пацієнтів, лікарів 16-77

Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми 527

Гаряча лінія з протидії насильству 116-123, 0800-500-335 (цілодобово)

Дитяча гаряча лінія 116-111, 0800-500-225 (з 12:00 до 16:00)

Кiлькiсть переглядiв: 528

Коментарi